Om kontoret

Opplæringskontor, hva er det?

I dette tilfellet ”En organisasjon drevet av et styre fra opplæringsbedrifter tilsluttet Norges byggmesterforbund region Østfold, og som samarbeider om opplæring for lærlinger og lærekandidater”.

Opplæringskontorets visjon!

Opplæringskontoret for tømrerfag i Østfold skal gjennom sin lærlingpolitikk fremstå som et ledende og attraktiv opplæringskontor for egne medlemmer og andre som ønsker en utdanning i faget. Det skal holdes en høy faglig standard på opplæringen, slik at de som har vært lærlinger i en av våre bedrifter skal være attraktive og etterspurte både i og utenfor våre bedrifter.

Opplæringskontoret for tømrerfag i Østfold, OKT

OKT er byggmesterforbundets eget opplæringskontor, men vi har også mange medlemsbedrifter som ikke er medlem i byggmesterforbundet. Vår oppgave er å hjelpe til med å kvalitetssikre tilrettelegging og dokumentere gjennomgått yrkesopplæring for bedrifter som har lærlinger eller lærekandidater. Vi kan formidle lærlinger/lærekandidater til bedrifter, tegner lærekontrakter, hjelpe virksomhet og lærling/lærekandidat i gang med opplæringen, følge opp underveis og stå til disposisjon for å kvalitetssikre opplæringen. Alle spørsmål som har med lærekontrakten og selve opplæringen å gjøre kan rettes til Opplæringskontoret for tømrerfag i Østfold.

Opplæringsbedriften er ansvarlig for å legge forholdene til rette slik at lærlingen/lærekandidaten får best mulig opplæring i forhold til gjeldene læreplan og yrkesrettet opplæring gjennom hele læretiden. I tillegg er også opplæringsbedriften ansvarlig for de arbeidsmessige forhold og må skrive en arbeidsavtale med lærlingen. Alle forhold som har med lønn, arbeidstid etc. må rettes direkte til opplæringsbedriften. OKT er behjelpelig med å løse eventuelle tvister eller konflikter som oppstår mellom bedrift og lærling.

Seksjon for Fagopplæring i Østfold har den overordnede myndighet i hele læreperioden. De har hovedansvaret for utdanningen og tar seg bl.a av godkjenning og kontroll av opplæringen. Alle avgjørelser som gjelder lærekontrakten, som permisjoner, avbrudd, forlengelser og annet må godkjennes av fagopplæringsseksjonen.

Opplæringskontoret for tømrerfag i Østfold samarbeider med andre fagrelaterte opplæringskontor i OK ØST. Dette samarbeidsorgan jobber aktivt med rekruttering og markedsføring av sine yrkesrettete tjenester. Dette omfatter:
• Skolebesøk, ungdomskoler og videregående skoler
• Yrkesmesser
• Fagmesser
• Annonsering
• Gjennom internett

Reach Design © 2012